Wykonanie sieci monitoringowej w miejscowości LęborkWykonanie sieci monitoringowej w miejscowości Lębork

Wtorek, 21 październik 2014 o godzinie 15:52

Wykonaliśmy kolejną sieć monitoringową. Cztery piezometry będą służyć do badań jakości wody podziemnej w rejonie hali produkcyjnej w Lęborku. 
Prawidłowo zaprojektowana i wykonana sieci monitoringowa, umożliwia badanie jakości wody dopływajacej w rejon ewentualnego zanieczyszczenia oraz wody odpływającej spod tego rejonu.
Zestawienie wyników badań wody dopływającej i odpływającej spod obiektu, wskazje czy przedsięwzięcie, objęty monitoringiem, ma negatywny wpływ na jakość wodonośca czy też nie.
Regularnie prowadzony monitoring, pozwala szybko wychwycić pojawiajace się zanieczyszczenia i podjąć działania mające na celu ochronę wód podziemnych.
 Prace przeprowadziliśmy w dwóch etapach. W pierwszym, wykonaliśmy trzy otwory obserwacyjne do głębokości ok. 7,0 m. Głębokość otworów, została określona w projekcie robót geologicznych. Ujęto pierwszą, przypowierzchniową warstwę wodonośną.
Pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych, przeprowadzone w otworach, pozwoliły na wyznaczenie lokalnego kierunku spływu wód. Oceniono, że koniecznym jest wykonanie czwartego piezometru, gdyż wszystkie istniejące znajdują się w rejonie odpływu wód spod hali. Kolejny otwór, wykonano zatem na kierunku dopływu wód. 

Teraz, przed nami część dokumetnacyjna. Po otrzymaniu wyników analiz wody oraz pomiarów geodezyjnych, opracujemy dokumentację hydrogeologiczną, w której wskażemy harmonogram monitoringu tj. częstotliwość i zakres badań wody.