Odwodnienie wykopu - budowa hotelu w KołobrzeguOdwodnienie wykopu - budowa hotelu w Kołobrzegu

środa, 17 marzec 2021 o godzinie 11:37

Zadanie inwestycyjne polagało na przeprowadzeniu odwodnienia dla potrzeb budowy obiektu hotelowego. 

Przed rozpoczęciem prac w rejonie inwestycji przeprowadzono wiercenia oraz badania geologiczne i geotechniczne mające na celu rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Podczas robót stwierdzono występowanie trzech czwartorzędowych warstw wodonośnych. Pierwszej przypowierzchniowej o swobodnym zwierciadle wody oraz dwóch międzyglinowych, prowadzących wody pod ciśnieniem artezyjskim (zwierciadło wody stabilizowało się ok. 5,5 m ponad terenem). Warstwy międzyglinowe pozostawały ze sobą w łączności hydraulicznej. Stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne są bardzo skomplikowane.

Posadowienie budynku hotelowego wymagało zdjęcia części glin zalegających nad drugą warstwą wodonośną. Spowodowało to „odciążenie” warstwy artezyjskiej. Ze względu na znaczne ciśnienie wody zachodziła obawa, że będzie to skutkować przerwaniem ciągłości glin oraz pojawieniem się sączeń wody na powierzchni terenu. W celu obniżenia ciśnienia wody w warstwie zaprojektowano odwodnienie otworami wiertniczymi.

Odwodnienie oparto o dwa nowe otwory wiertnicze, z których jeden wykonano na północno zachodnim, a drugi na południowo wschodnim krańcu wykopu. Dodadkowo do odwodnienia wykorzystano istniejący na tym terenie otwór studzienny. Rozchodzenie się leja depresji oraz wielkość obniżenia zwierciadła wody monitorowano w sieci piezometrów, które pozostawiono po badaniach geologicznych i geotechnicznych.

Odwodnieni objęte stałym monitoringiem prowadzono do momentu, kiedy ciężar budowanego obiektu nie zrównoważył ciężaru zdjętych glin. Po tym czasie odwodnienie stopniowo wyłączano. 

Zdjęcia z wiercenia otworów oraz odwodnienia prezentujemy w galerii.